Wedstrijdreglement Gastvrije Gemeente 2016-2017

Artikel 1. Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw en Cera.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel, www.vluchtelingenwerk.be

Cera, Monseigneur Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, www.cera.be

Vluchtelingenwerk zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen. We doen dit niet alleen, maar samen met vijftig lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. We werken rond terugkeer wanneer nodig.

De wedstrijd maakt deel uit van de campagne Gastvrije Gemeente, die de vele gastvrije initiatieven die Vlaanderen en Brussel rijk is, wil laten zien. De campagne wordt gesteund door een groep van partnerorganisaties waaronder 11.11.11, Beweging.net, Bibnet, Davidsfonds, De Gezinsbond, Go!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Kunstenpunt, Landelijke Gilden, Locus, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, OKO, OVSG, Samenlevingsopbouw, Tumult en VVSG.
Meer informatie op www.gastvrijegemeente.be.

Artikel 2. Doel

Met deze wedstrijd willen we de gastvrijheid in Vlaanderen en Brussel in beeld brengen. Heel wat mensen zetten zich in om asielzoekers en vluchtelingen gastvrij te onthalen en te helpen een nieuw en veilig leven op te bouwen. We willen niet alleen gastvrije initiatieven in de kijker plaatsen, maar ze ook belonen. Door de enorme veelzijdigheid van deze initiatieven te tonen, willen we ook anderen inspireren.

Artikel 3. Deelnemersvoorwaarden

3.1. Kandidaten

Iedereen die iets gastvrij doet voor asielzoekers en vluchtelingen kan deelnemen: gemeentebesturen, jeugdbewegingen, volwassenenorganisaties, scholen, verenigingen, bedrijven, vrijwilligers, culturele centra, erfgoedorganisaties, bibliotheken, enz. Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.

3.2. Ontvankelijkheidscriteria

Deelnemers kunnen hun initiatief of dat van iemand anders indienen via www.gastvrijegemeente.be.

Er wordt gevraagd om een kort formulier in te vullen met contactinformatie, een beknopte beschrijving van het initiatief, en een foto. Contactgegevens worden niet op de website gepubliceerd.

Voor publicatie op de website behoudt Vluchtelingenwerk zich het recht om de ingediende tekst aan te passen wat betreft taalstructuur en spelling, indien deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de inhoud. Discriminerende, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksuele taal wordt nooit gepubliceerd.

3.3. Geografische vereisten

Deelnemers moeten hun verblijfplaats, (maatschappelijke) zetel of standplaats hebben in het Vlaams of het Brusselse Gewest. Ook het werkingsgebied van de organisatie, vrijwilliger of het werkterrein van het initiatief moet zich in één van deze gewesten bevinden.

3.4. Voordracht

Het aantal inschrijvingen voor deze wedstrijd is ongelimiteerd. Alle inwoners uit Vlaanderen en Brussel kunnen organisaties, vrijwilligers of initiatieven aandragen. Je kan als organisatie, vrijwilliger of initiatief dus ook voorgedragen worden door derden. Daarnaast kunnen alle inwoners uit Vlaanderen en Brussel hun eigen organisatie of project voordragen als kandidaat.

Wie de voorbije jaren al een initiatief indiende, kan dat ook dit jaar opnieuw doen. Dat kan zowel een nieuw als bestaand initiatief zijn. In het laatste geval is het wel belangrijk om goed te omschrijven wat er ondernomen werd om het project te verbeteren, te vernieuwen of aan te passen aan de noden van vandaag en van de toekomst.

Initiatieven door het secretariaat of medewerkers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen maken geen kans op een prijs. Initiatieven door leden van Vluchtelingenwerk maken wel kans op de prijs.

Eén initiatiefnemer (vb. school X) kan meerdere initiatieven indienen (vb. onthaalklassen en een theaterproject) maar elke initiatiefnemer en elk initiatief kan slechts één keer winnen. Een initiatief dat de publieksprijs wint, kan geen aanspraak maken op een juryprijs. Indien het initiatief met de meeste publieksstemmen ook genomineerd werd voor een juryprijs, gaat deze automatisch naar het initiatief dat als tweede genomineerd werd door de jury.

3.5 Inhoudelijke criteria

Iedereen kan een stem uitbrengen voor de publieksprijs en zo het meest inspirerende initiatief in de bloemetjes zetten.

Naast deze publieksprijs kiest ook een jury per categorie (zie art 4.3) een winnaar op basis van volgende criteria:

 • Het initiatief stimuleert ontmoeting. Het initiatief brengt asielzoekers, vluchtelingen en Vlamingen/Brusselaars samen.
 • Het initiatief draagt bij aan de integratie van asielzoekers en vluchtelingen in de lokale gemeenschap.
 • Het initiatief heeft een duurzame impact.
 • Het initiatief werkt sensibiliserend, geeft info en/of helpt mensen hun blik te verruimen.
 • De vluchtelingen waarop het initiatief zich richt, kunnen mee richting geven aan het initiatief.Vluchtelingen worden betrokken bij de vormgeving en invulling van het initiatief.
 • Het initiatief creëert draagvlak.
 • Het initiatief is navolgbaar.
 • Het initiatief vindt plaats in 2016-2017 of de werking bestaat nog.
 • Bij fondsenwervende acties komen enkel de sensibiliserende, informerende of activerende aspecten van de actie in aanmerking.

3.6. Timing

Initiatieven kunnen ingediend worden tot en met dinsdag 28 februari 2017 om middernacht op www.gastvrijegemeente.be.

 • Juryprijzen: de jury krijgt van 1 tot en met 14 maart 2017 de tijd om de ingediende gastvrije initiatieven te beoordelen en de prijzen toe te kennen.
 • Publieksprijs: het publiek kan van 6 maart 2017 tot en met 26 maart 2017 stemmen op het voor hen meest inspirerende initiatief.
 • Stemmen voor de publieksprijs gebeurt via een button op de website, zichtbaar bij elk initiatief. Liken via Facebook is niet geldig als stem. Er kan slechts één stem per persoon worden uitgebracht.
 • Het uitgangspunt van de wedstrijd is dus één stem per persoon per initiatief. Dat stemmers een aantal e-mailadressen hebben en gebruiken is op voorhand ingecalculeerd. Het aanmaken van tijdelijke of ongebruikte e-mailadressen voor het stemmen daarentegen gaat in tegen het principe van de wedstrijd en staat gelijk aan bedrog.
 • Bij het vaststellen van onrechtmatige stemmen (dat wil zeggen: stemmen uitgebracht met tijdelijke, voor deze wedstrijd aangemaakte of aangekochte e-mailadressen) kan een initiatief uitgesloten worden voor de publieksprijs en kan het aantal stemmen voor dat initiatief opnieuw op nul worden gezet.

3.7. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemende initiatieven worden door de organisator in een bestand opgenomen op de website. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar en op het informeren over campagnes, projecten en werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Genomineerde initiatieven worden tevens in persberichten vermeld. Gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Alle initiatieven verschijnen op de website. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht om uit de bestanden geschrapt te worden door een mail te sturen naar gastvrijegemeente@vluchtelingenwerk.be.

3.8. Communicatie

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Cera en partnerorganisaties behouden zich het recht om over alle initiatieven te communiceren op de website, in de nieuwsbrief en via sociale media. Deze opsomming is niet exhaustief.

Artikel 4. Selectie

4.1. Preselectie

Ingezonden initiatieven komen automatisch op de website. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

4.2. Samenstelling jury

Een team van juryleden beslist over de winnaars van de juryprijzen per categorie. Ze selecteert drie genomineerden en daaruit één winnaar per categorie. De jury is samengesteld uit vijf onafhankelijke leden, drie vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en drie van Cera.

De jury werkt onder geheimhouding en is geen verantwoording verschuldigd over de beoordeling of selectie. Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en bindend. De jury kan meer informatie inwinnen over initiatieven via de organisatie of derden.

De jury van de campagne 2016-2017 bestaat uit:

Karen Moeskops

(voorzitter) 

 (Red Starline Museum) 
Leen Laconte  (OKO)
Eva Vereecke  (De Ambrassade)
Emilie Vandaele  (Socius)
Katrijn D’hamers  (Faro)
Hamid Hisari  (CAW Noord West Vlaanderen)
Hakim Nawabi   
Meral Özcan  
Ikrame Kastit  (Uit de Marge) 
Anne Van Lancker  (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Liefke Dolmans  (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Rein Antonissen (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Lode Morlion  (CERA)
Thierry De Bruyne  (CERA)
Walter Nonneman  (CERA)

4.3. Nominaties en winnaars

Tijdens de wedstrijd worden er twee soorten prijzen uitgereikt: zeven juryprijzen en één publieksprijs.

De jury nomineert drie initiatieven per categorie, waaruit telkens één winnaar wordt gekozen. Tijdens een Awardshow op 27 maart 2017 ontvangen de winnaars een prijs van 1000 euro en een Gastvrije Award.

De verschillende categorieën zijn:

 • Initiatieven van gemeenten en bibliotheken
 • Initiatieven van jeugdwerkorganisaties
 • Initiatieven vanuit het volwassenenwerk
 • Initiatieven van burgers
 • Culturele, erfgoed- en artistieke initiatieven
 • Initiatieven van bedrijven
 • Initiatieven van scholen

De publieksprijs

Daarnaast maken alle initiatieven kans op een publieksprijs. Van 6 maart 2017 tot en met 26 maart 2017 kan iedereen stemmen op een van de gastvrije initiatieven. Het initiatief met de meeste stemmen wordt in de bloemetjes gezet en ontvangt een geldprijs van 1000 euro.

Een initiatief dat de publieksprijs wint, kan geen aanspraak maken op een juryprijs. Indien het initiatief met de meeste publieksstemmen ook genomineerd werd voor een juryprijs, gaat deze automatisch naar het initiatief dat als tweede genomineerd werd door de jury.

Artikel 5. Prijzen

Alle initiatieven worden in de kijker geplaatst. De winnaars ontvangen 1000 euro. De prijs is strikt op naam van de winnaars en kan niet doorgegeven worden. De begunstigde is het initiatief, niet de initiatiefnemer. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs achterhoudt, niet gebruikt voor het gastvrij initiatief of doorgeeft, dan heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat.

Het winnende initiatief kan kiezen voor een prijs van 1000 euro of een teambuilding in het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ter waarde van 1000 euro. Bij de publieksprijs ontvangt het initiatief met de meeste stemmen 1000 euro.

Artikel 6. Prijsuitreiking

6.1. De wedstrijd wordt afgesloten met een Awardshow op 27 maart 2017.

6.2. Alle deelnemers worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen gecontacteerd en uitgenodigd op de Awardshow. Winnaars dienen hun prijs te aanvaarden zoals geleverd. Zij kunnen geen aanspraak maken op compensatie. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat iedere kandidaat ermee akkoord dat de ter beschikking gestelde informatie gebruikt kan worden voor promotionele uitingen in verband met de campagne ‘Gastvrije Gemeente’ (bv. persberichten) vanuit Vluchtelingenwerk en Cera.

6.3. Door deelname verlenen kandidaten onvoorwaardelijk toestemming aan Cera en Vluchtelingenwerk om de naam van de organisatie of het initiatief te vermelden.

Artikel 7. Wedstrijdreglement

7.1. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Cera behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te korten. Vluchtelingenwerk kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.2. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de kandidaten zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement en erkennen ze elke beslissing die Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich genoopt ziet te treffen.

7.3. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd van de Gastvrije Gemeente-campagne 2016-2017.

7.4. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Gastvrije Gemeente. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Artikel 8. Geschillen

Op de wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die niet in der minne worden geschikt, worden voorgelegd aan de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg.

Brussel, juni 2016